La cartera de serveis és el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments mitjançant els quals es fan efectives les prestacions sanitàries. El desenvolupament

de la nostra tasca diària requereix gestionar un conjunt de recursos humans i materials així com una acurada planificació de l’activitat assistencial. La cartera de serveis és un instrument de gran utilitat per a l’optimització dels nostres recursos, per a ser més eficaços, per a la racionalització de l’actuació mèdica i per a la millora de la qualitat assistencial. Any rere any la nostra oferta de serveis als usuaris ha anat augmentant tot adequant-se a les necessitats de les nostres poblacions de referència.