La Unitat de la Dona disposa de les millors modalitats diagnòstiques de la mama, abastant un ampli ventall de tècniques diagnòstiques, intervencionistes i terapèutiques, que aplicades a la mama permeten tant el cribratge (screening) com el diagnòstic dirigit de les diverses patologies de la mama, especialment el càncer de mama:


Mamografia digitalitzada amb Tomosíntesi

Tècnica que permet estudiar la mama mitjançant la utilització de raigs X obtenint excel·lents imatges que milloren la detecció de les diverses patologies mamàries, sobretot en la detecció de possibles tumors en mames difícils, com són les mames glandulars o mames denses detectades a la mamografia convencional.


Ecografia mamària

Tècnica que utilitza els ultrasons per obtenir imatges de la glàndula mamària i dels diferents teixits que la componen, sent molt útil com a tècnica complementària a la mamografia, especialment per a la diferenciació entre lesions sòlides i quists.


PAAF (punció) guiada per ecografia

La punció aspiració amb agulla fina (PAAF) permet l'estudi de lesions en obtenir material cel·lular després de col·locar una agulla guiada per ecografia a la zona sospitosa i aspirar a través d'una xeringa. El material obtingut s'envia per a estudi citològic (sol ser escàs). També s'utilitza per puncionar i evacuar quists mamaris i analitzar-ne el contingut quan aquests són molestos/dolorosos o mostren signes de sospita. És un procediment que dura pocs minuts i produeix lleugeres molèsties.


BAG (biòpsia) guiada per ecografia i ressonància magnètica

La biòpsia d'agulla gruixuda (BAG), o core-biòpsia, permet obtenir un o diversos cilindres de teixit per un estudi histològic. Es pot fer sota control d'imatge ecogràfic o per ressonància magnètica, segons on es vegi millor el teixit a estudiar. Un cop localitzat el teixit, amb anestèsia local prèvia, se situa l'agulla a la zona d'estudi obtenint diversos cilindres mil·limètrics gràcies a un sistema de tall automàtic. Permet realitzar exèresi de lesions de mida petita que ja tenen un diagnòstic histològic de benignitat.


BAV (biòpsia assistida per buit) guiada per estereotàxia (amb tomosíntesi), per ecografia i per ressonància magnètica

La BAV permet obtenir una mostra àmplia d'un teixit per estudiar-lo histològicament. Amb anestèsia local prèvia, una vegada col·locada l'agulla a la zona d'estudi, s'obtenen diversos cilindres gràcies a un sistema d'aspiració que permet recollir mostres que solen ser més fiables que a les obtingudes amb agulla gruixuda.

Es pot fer sota control d'imatge amb tomosíntesi, ecografia o per ressonància magnètica. És un procediment relativament curt i escassament dolorós.


Marcatge amb clip previ a quimioteràpia

En el tractament del càncer de mama es pot fer quimioteràpia prèvia a cirurgia. Aquests tractaments aconsegueixen disminuir les lesions de la mama i de vegades això en dificulta la localització durant la cirurgia. Amb aquesta tècnica es col·loca un clip o marcador a l'interior de la lesió cancerosa, normalment sota control ecogràfic, encara que també es pot fer per mamografia o per ressonància magnètica.


Col·locació d'arpó prèvia a cirurgia guiat per estereotàxia (amb tomosíntesi) i per ecografia

Algunes lesions són difícils de localitzar al quiròfan per les seves característiques, normalment són les que no són palpables. Aquesta tècnica permet marcar aquestes lesions a través d'un sistema d'arpó guia una vegada localitzades sota control ecogràfic o mamogràfic, cosa que facilitarà al seu cirurgià la seva localització i posterior extracció.


BEP (biòpsia escissional) guiada per ecografia o tomosíntesi

L'exèresi o BEP (biòpsia excisional percutània) permet realitzar exèresi de lesions de mida petita prèviament diagnosticades de benignitat a través d'una petita incisió a la pell. Es pot fer sota control ecogràfic de tomosíntesi que permet obtenir un o diversos cilindres de teixit per a estudi histològic. També es pot fer sota control d'imatge ecogràfic o per ressonància magnètica, segons on es vegi millor el teixit a estudiar.

Un cop localitzat el teixit, amb anestèsia local prèvia, se situa l'agulla a la zona d'estudi obtenint diversos cilindres mil·limètrics gràcies a un sistema de tall automàtic.

Permet realitzar exèresi de lesions de mida petita ja que tenen un diagnòstic histològic de benignitat.


Galactografia

Tècnica diagnòstica que es fa servir en aquelles pacients que tenen secreció per alguns dels conductes de la mama. Es basa a emplenar amb contrast el conducte mamari a través de l'orifici del mugró que presenta la secreció i realitzar diverses mamografies que ens mostraran la causa i/o la localització de la mateixa.