Concerteu la vostra primera vista amb el nostre Servei de Reproducció Assistida

La criopreservació és el procés pel qual el material biològic és emmagatzemat a molt baixes temperatures (-196ºC) mantenint intactes totes les seves característiques. Als laboratoris de Reproducció Assistida podem criopreservar tant mostres de semen com embrions i ovòcits per a la seva utilització en el futur.

En els tractaments de FIV, després de la fecundació i el cultiu embrionari, els millors embrions són seleccionats per a la transferència. Aproximadament el 50% de les parelles disposen d'embrions extra que poden ser criopreservats per utilitzar-los en un cicle posterior, evitant les molèsties d'una nova estimulació ovàrica.

Actualment, la vitrificació embrionària és la tècnica més utilitzada, ja que ha demostrat ser una tècnica ràpida, segura i amb unes altes taxes de supervivència embrionària properes al 100%. Mitjançant aquesta tècnica els embrions poden ser emmagatzemats a qualsevol estadi del desenvolupament i podran ser utilitzats durant tota l'etapa reproductiva dels pacients. Tot i així, es tracta d'un procés agressiu i no tots els embrions generats al laboratori presenten les característiques necessàries per poder ser criopreservats.

La introducció de la tècnica de vitrificació també ha permès la criopreservació d'ovòcits que podran ser emmagatzemats al laboratori per preservar la fertilitat de les dones que ho desitgen o que s'ha de sotmetre a algun tractament que en posi en risc la fertilitat.