El Dr. Joan Izquierdo, director mèdic de l'Hospital Universitari General de Catalunya presenta al I Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària el treball "EINES DIGITALS EN URGÈNCIES COM PALANQUES DE CANVI", realitzat conjuntament amb la Dra. Lidon Milla, directora gerent de l'Hospital Quirónsalud del Vallès (HQV), Dra. María Milá, subdirectora mèdica de l'HQV, Dra. Min Ko Bae, Daniel Regaña, director de processos i millora contínua dels hospitals Barcelona-Vallès i el Dr. Xavier Mate, director territorial Barcelona Vallès de Quirónsalud.

El treball conclou que la utilització d'instruments virtuals és molt útil per afrontar canvis als Serveis d'Urgències. Aquests canvis suposen millores significatives per als pacients.

Existeix una recuperació del nombre de visites urgents, fent-se en onades. Això provoca una valoració negativa, especialment als nivells 4 i 5. Hi ha dèficit de professionals sanitaris. Proposen canvis en circuits i mecanismes a nivells 4 i 5 que permetin millorar el temps i les percepcions de pacients i professionals.

Material i mètodes.

• Millorar fluxos: Segmentacions, prioritzar nivells 4 i 5 i creació del circuit traumatològic.

• Gestió dinàmica mitjançant pantalla de temps.

• Eines digitals cobreixen diferents centres. Urgències digitals i dispositius diagnòstics a distància. Circuits de fidelització.

Resultats.

Atenció de 3500 pacients en sis mesos; màxim de 40 al dia i mitjana de 21,9.Reducció significativa de temps d'espera en urgència convencional (40,4 a 24 min).Espera a primera visita; 14.7min amb una reducció del temps superior a 30 minuts al circuit digital.

Augment de satisfacció del pacient amb 70% que puntuen l'atenció igual o superior a 8, mitjançant enquesta telefònica.

Millora de la valoració de l'experiència dels professionals.


Conclusions.

Canvis de circuits als serveis d'urgència milloren significativament els temps d'atenció a nivells 4 i 5.Les eines digitals són de gran utilitat per facilitar aquests canvis. S'han aconseguit millorar els índexs de satisfacció de pacients i de professionals.