Quirónsalud, en el marc de la legislació vigent en matèria de Sanitat, vetlla pel compliment dels drets i deures dels pacients que acudeixen al nostre centre sanitari.


Carta de Drets i Deures dels pacients

Drets dels ciutadans en relació amb el sistema sanitari

 1. El ciutadà té dret a ser informat de forma veraç, en termes comprensibles en relació amb la seva pròpia salut, per poder prendre una decisió realment autònoma. Aquest dret inclou el respecte a la decisió de no voler-ne ser informat.
 2. En situacions de risc vital o incapacitat per poder prendre decisions sobre la seva salut, s'arbitraran els mecanismes necessaris per a cada circumstància que millor protegeixin els drets de cada ciutadà.
 3. El ciutadà té dret a mantenir la seva privacitat i a garantir la confidencialitat de les seves dades sanitàries, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
 4. El ciutadà, com a pacient, té dret a conèixer la identitat del seu metge o facultatiu, que serà responsable de proporcionar-li tota la informació necessària que requereixi, per poder triar i, si escau, atorgar el consentiment a la realització dels procediments diagnòstics, terapèutics, profilàctics i altres que necessiti el seu estat de salut.
 5. El ciutadà, com a pacient, té dret a conèixer si el procediment, diagnòstic o terapèutic que li sigui dispensat serà emprat en un projecte docent o en una investigació clínica, a efectes de poder atorgar-ne el consentiment.
 6. El pacient, per decisió pròpia, podrà requerir que la informació sigui proporcionada als seus familiars, familiars o altres i que siguin aquests els qui atorguin el consentiment per substitució.
 7. El dret a la informació sobre la pròpia salut inclou l'accés a la informació escrita a la història clínica, resultats de proves complementàries, informes d'alta, certificats mèdics, i qualsevol altre document clínic que contingui dades sanitàries pròpies.
 8. El ciutadà té dret a ser informat dels riscos per a la seva salut en termes comprensibles i certs, per poder prendre les mesures necessàries i col·laborar amb les autoritats sanitàries en el control dels riscos esmentats.
 9. Els ciutadans tenen dret a la lliure elecció de metge i centre sanitari, així com a una segona opinió, en els termes que es determinin per reglament.
 10. El ciutadà té dret a que les prestacions sanitàries li siguin dispensades dins uns terminis prèviament definits i coneguts, que seran establerts reglamentàriament.Deures dels ciutadans respecte a la utilització del sistema sanitari


 1. Complir les prescripcions generals en matèria de salut comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris.
 2. Utilitzar les instal·lacions de manera adequada per tal que aquestes es mantinguin en tot moment en condicions d'habitabilitat.
 3. Responsabilitzar-se de l'ús adequat dels recursos oferts pel sistema sanitari, fonamentalment pel que fa a la utilització dels serveis, procediments d'incapacitat laboral i prestacions.
 4. Complir les normes i els procediments d'ús i accés als drets que s'atorguen a través d'aquesta Llei.
 5. Mantenir el respecte degut a les normes establertes a cada centre, així com al personal que hi presti serveis.
 6. Signar, en cas de negar-se a les actuacions sanitàries, el document pertinent, en què quedarà expressat amb claredat que el pacient n'ha quedat prou informat i rebutja el procediment suggerit.


 • Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, articles 10 i 11
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica reguladora de l'Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en matèria d'informació i documentació clínica
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que la desenvolupa i la Llei 12/2001, de 21 de desembre, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat de Madrid.