L'Hospital Universitari Dexeus és un centre acreditat per a la Formació Sanitària Especialitzada MIR amb tres unitats docents:Els residents són una part molt important de la nostra institució. La direcció de l’Hospital Universitari Dexeus, juntament amb la Comissió de Docència, valida i aprova el Pla de gestió de qualitat docent assegurant la seva coherència en l’enfocament estratègic i el control de la qualitat de la formació sanitària especialitzada. Aquesta planificació inclou totes les activitats relacionades amb la formació dels residents (activitats genèriques de formació, de cadascuna de les unitats docents i dels plans individuals de formació dels especialistes), així com aquelles activitats formatives encaminades a fer que els tutors adquireixin i mantinguin les seves competències docents. Anualment s’aproven en Comitè de Direcció els objectius de docència, enfocats a la millora de l’excel·lència en la formació d’especialistes, i s’assignen els recursos materials i humans necessaris que permetin compatibilitzar l’activitat docent amb l’assistencial i investigadora.

L'adreça de correu electrònic per a qualsevol consulta amb l’Àrea de Docència del nostre centre és: docencia.dex@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva


Accés a la plaça MIR

Pel RD 789-2022 de 19 de juliol, (article 23.2), "L'elecció de plaça es realitzarà d'acord amb l'ordre decreixent de puntuació obtinguda amb què figuri cada aspirant en la relació definitiva de resultats de la corresponent convocatòria, independentment que el centre sigui públic o privat".

Així doncs, ja NO es requereix la conformitat del nostre centre per accedir a una de les 5 places ofertes.